مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدشریف زارع شریفی, فاخر رحیم, قاسم ساکی, MR Shirzadi
کلیدواژه ها :
: 7946
: 66
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن به دلايل گوناگون ارجح ميباشد ولی اين کار ميتواند عوارضی را به دنبال داشته باشد که شايعترين آنها پنوموتوراکس است. در يک بررسی، بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن ارزيابی شد و پنوموتوراکس در 25% موارد گزارش گرديد. هدف از اين مطالعه بررسی عوارض بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن در بين بيماران تحت مطالعه بود.

 مواد و روشها: اين مطالعه که از نوع اپيدميولوژيکی تحليلی آيندهنگر بود از آذر 1384 تا آبان 1385 انجام شد، تمامی بيمارانی که به بيمارستان امام خمينی (ره) اهواز مراجعه کردهاند لازم بود ضايعات داخل قفسه سينه آنها بيوپسی شود، وارد مطالعه شوند. در نمای ريه در تصوير سی تی اسکن اندازه و عمق ضايعه اندازهگيری شده و پس از بيوپسی، نمونه به دست آمده به پاتولوژی ارسال ميشد. بعد از انجام بيوپسی از بيمار سی تی اسکن به عمل ميآمد که در صورت وجود يا عدم وجود عارضه اقدام مناسب به عمل ميآمد. در ضمن اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره رزيدنتی راديولوژی است.

يافته ها: از بين 102 بيمار تحت مطالعه، در 85 نفر (4/83%) هيچ گونه عارضهای مشاهده نشد و تنها 8 بيمار (9/7%) دچار پنوموتوراکس شدند. در مطالعه به عمل آمده مشخص گرديد که بين اندازه ضايعه و هم چنين عمق آن با عوارض ايجاد شده ارتباط معنيداری وجود ندارد (05/0 (P>.

 بحث و نتيجهگيری: به منظور نمونهبرداری از ضايعات توراکس توصيه ميشود که از بيوپسی سوزنی با هدايت سی تی اسکن بهدليل وجود عوارض کم استفاده شود.

نویسندگان: صفی خانی زاهد, لطیفی سیدمحمود, دهاز شاپور
کلیدواژه ها :
: 4272
: 2
: 0
ایندکس شده در :
تاثیر انجماد شیشه ای در نی انجمادی کشیده شده باز بر میزان زنده ماندن، لقاح و تکوین اووسیتهای متافاز دوم موش سفید آزمایشگاهی هدف: بررسی تاثیر انجماد شیشه ای در نی انجمادی کشیده شده باز بر میزان زنده ماندن، میزان لقاح و ظرفیت تکاملی با استفاده از اووسیتهای موش و مقایسه آن با انجماد در نی انجمادی متداولمواد و روشها: برای کار بعد از تحریک تخمک گذاری موش سوری نژاد NMRI، تعداد 819 اووسیت به دست آمده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 259 اووسیت برای انجماد با نی متداول، 283 اووسیت برای انجماد با نی کشیده شده باز و 277 اووسیت بدون انجماد به عنوان گروه کنترل به کار گرفته شدند. اووسیت های گروههای انجمادی پس از تیمار با محلول اتیلن گلیکول به دو روش معمول و نی کشیده شده منجم شدند. پس از انجماد و ذوب میزان لقاح و قدرت تکوین اووسیت ها با IVF ارزیابی شد و نتایج حاصل با استفاده از مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میزان زنده ماندن اووسیت های منجمد - ذوب شده در نی انجمادی متداول 73.8 درصد و در نی انجمادی کشیده شده باز 84.8 درصد محاسبه شد که اختلاف معنی دار بود (p=0.001). بعد از عمل تلقیح، میزان لقاح اووسیت ها در نی انجمادی متداول 28.6) درصد( از میزان لقاح اووسیت ها در نی انجمادی کشیده شده باز 84.1) درصد( کمتر بود و تحلیل آماری اختلاف معنی داری را نشان داد (p=0.000). بعد از کشت دادن، ظرفیت تکاملی اووسیت هایی که با نی انجمادی متداول منجمد شده بودند 24.3 درصد و ظرفیت تکاملی اووسیت هایی که با نی انجمادی کشیده شده باز منجمد شده بودند 43.8 درصد به دست آمد که باز هم اختلاف معنی دار بود (p=0.000).نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که به کارگیری نی انجمادی کشیده شده باز از نظر میزان زنده ماندن، میزان لقاح و تکامل، بهتر از انجماد به روش متداول بود. اما استفاده معمول آن در مراکز نازایی به مطالعات بیشتر و گسترده تر نیاز دارد.
نویسندگان: قاسم ساکی, جواد ساکی
کلیدواژه ها :
: 5393
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمود هاشمی تبار, زاهد صفی خانی, بابک قوامی زاده, داریوش بیژن نژاد
کلیدواژه ها : واژگان كليدي اپيديديم - اسپرم - انجماد شيشه اي - موش سفيد آزمايشگاهي
: 10654
: 15
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: روشهاي مختلف انجمادي بهكاررفته جهت نگهداري اسپرماتوزوا، ميزان تحرك و زنده ماندن آنها را كاهش ميدهد كه يكي از علل آن را، تماس مستقيم اسپرم با محلول انجمادي ميدانند. به همين دليل در اين مطالعه نقش اپيديديم در جلوگيري از تماس مستقيم اسپرم با محلول انجمادي طي فرآيند انجماد – ذوب از طريق مقايسهي متغيرهاي تحرك و بقاي اسپرم قبل و بعد از عمل انجماد- ذوب مورد مطالعه قرار گرفت.روش بررسي: در اين مطالعه قسمت دمي اپيديديم سمت راست 30 سرموش سوري نژاد (NMRI ) به روش شيشهاي منجمد شدند اما اسپرمهاياپيديديم سمت چپ استخراج و به مدت يك ساعت در دماي 37 درجهي سانتيگراد و غلظت 5 درصد Co2 قرارداده شدند و تحرك و بقاي آنها به عنوان گروه شاهد بررسيگرديد. باقيماندهي اسپرمها به لولهي اپندورف 5/1 ميليليتري محتوي محلول انجمادي (رافينوز 18 درصد و شيرخشك بدون چربي3 درصد) منتقل گرديده و منجمد شدند. بعد از 48 ساعت هردو نوع نمونهي منجمد شده، ذوب شدند و تحرك و بقاي اسپرمها ارزيابي شد. براي نمونهي اپيديديم به اين صورت عمل شد كه نمونهها پس از استخراج از تانك نيتروژن و شست وشو در محيط كشت اسپرم درون اپيديديم منجمد- ذوب شده استخراج و در ادامه، مشابه روش بالا عمل شد. جهت آناليز دادهها از آزمونهاي (ANOVA) و(Tukey) استفاده شد.يافتهها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بين ميزان بقاي اسپرمهاي منجمد – ذوب شده در داخل اپيديديم (08/7 ± 97/9 ) و خارج از اپيديديم(86/ 7 ± 67/ 34 ) به طور معنيداري اختلاف وجود دارد (05/0 >P ). همچنين حركت رو به جلوي اسپرمهاي منجمد شدهي درون اپيديديم (صفر) و حركت رو به جلوي اسپرمهاي خارج از اپيديديم (55/3±29/3) محاسبه شد كه اختلاف بين دو گروه معنيدار نبود. تحرك در جاي اسپرمها در دوگروه داخل و خارج اپيديديم به ترتيب برابر94/4 ± 78/6 و 37/10 ± 21/29 بود. آناليز آماري انجام شده نشان داد كه بين اين دو گروه اختلاف معنيداري وجود دارد ( 05/0 p<).نتيجهگيري: به نظر ميرسد كه اپيديديم طي فرآيند انجماد – ذوب اثر محافظتي روي اسپرم نداشته است. با اين وجود براي رسيدن به نتايج دقيقتر مطالعات و تحقيقات بيشتري بايد انجام شود.