مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: صفی خانی زاهد, لطیفی سیدمحمود, دهاز شاپور
کلیدواژه ها :
: 3112
: 2
: 0
ایندکس شده در :
تاثیر انجماد شیشه ای در نی انجمادی کشیده شده باز بر میزان زنده ماندن، لقاح و تکوین اووسیتهای متافاز دوم موش سفید آزمایشگاهی هدف: بررسی تاثیر انجماد شیشه ای در نی انجمادی کشیده شده باز بر میزان زنده ماندن، میزان لقاح و ظرفیت تکاملی با استفاده از اووسیتهای موش و مقایسه آن با انجماد در نی انجمادی متداولمواد و روشها: برای کار بعد از تحریک تخمک گذاری موش سوری نژاد NMRI، تعداد 819 اووسیت به دست آمده به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 259 اووسیت برای انجماد با نی متداول، 283 اووسیت برای انجماد با نی کشیده شده باز و 277 اووسیت بدون انجماد به عنوان گروه کنترل به کار گرفته شدند. اووسیت های گروههای انجمادی پس از تیمار با محلول اتیلن گلیکول به دو روش معمول و نی کشیده شده منجم شدند. پس از انجماد و ذوب میزان لقاح و قدرت تکوین اووسیت ها با IVF ارزیابی شد و نتایج حاصل با استفاده از مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میزان زنده ماندن اووسیت های منجمد - ذوب شده در نی انجمادی متداول 73.8 درصد و در نی انجمادی کشیده شده باز 84.8 درصد محاسبه شد که اختلاف معنی دار بود (p=0.001). بعد از عمل تلقیح، میزان لقاح اووسیت ها در نی انجمادی متداول 28.6) درصد( از میزان لقاح اووسیت ها در نی انجمادی کشیده شده باز 84.1) درصد( کمتر بود و تحلیل آماری اختلاف معنی داری را نشان داد (p=0.000). بعد از کشت دادن، ظرفیت تکاملی اووسیت هایی که با نی انجمادی متداول منجمد شده بودند 24.3 درصد و ظرفیت تکاملی اووسیت هایی که با نی انجمادی کشیده شده باز منجمد شده بودند 43.8 درصد به دست آمد که باز هم اختلاف معنی دار بود (p=0.000).نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که به کارگیری نی انجمادی کشیده شده باز از نظر میزان زنده ماندن، میزان لقاح و تکامل، بهتر از انجماد به روش متداول بود. اما استفاده معمول آن در مراکز نازایی به مطالعات بیشتر و گسترده تر نیاز دارد.
نویسندگان: محمدشریف زارع شریفی, فاخر رحیم, قاسم ساکی, MR Shirzadi
کلیدواژه ها :
: 5680
: 66
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن به دلايل گوناگون ارجح ميباشد ولی اين کار ميتواند عوارضی را به دنبال داشته باشد که شايعترين آنها پنوموتوراکس است. در يک بررسی، بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن ارزيابی شد و پنوموتوراکس در 25% موارد گزارش گرديد. هدف از اين مطالعه بررسی عوارض بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن در بين بيماران تحت مطالعه بود.

 مواد و روشها: اين مطالعه که از نوع اپيدميولوژيکی تحليلی آيندهنگر بود از آذر 1384 تا آبان 1385 انجام شد، تمامی بيمارانی که به بيمارستان امام خمينی (ره) اهواز مراجعه کردهاند لازم بود ضايعات داخل قفسه سينه آنها بيوپسی شود، وارد مطالعه شوند. در نمای ريه در تصوير سی تی اسکن اندازه و عمق ضايعه اندازهگيری شده و پس از بيوپسی، نمونه به دست آمده به پاتولوژی ارسال ميشد. بعد از انجام بيوپسی از بيمار سی تی اسکن به عمل ميآمد که در صورت وجود يا عدم وجود عارضه اقدام مناسب به عمل ميآمد. در ضمن اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره رزيدنتی راديولوژی است.

يافته ها: از بين 102 بيمار تحت مطالعه، در 85 نفر (4/83%) هيچ گونه عارضهای مشاهده نشد و تنها 8 بيمار (9/7%) دچار پنوموتوراکس شدند. در مطالعه به عمل آمده مشخص گرديد که بين اندازه ضايعه و هم چنين عمق آن با عوارض ايجاد شده ارتباط معنيداری وجود ندارد (05/0 (P>.

 بحث و نتيجهگيری: به منظور نمونهبرداری از ضايعات توراکس توصيه ميشود که از بيوپسی سوزنی با هدايت سی تی اسکن بهدليل وجود عوارض کم استفاده شود.

نویسندگان: فخرالسادات سجادیان, سیدرشیدالدین کلانتر مهدوی, علی قلی سبحانی
کلیدواژه ها :
: 4517
: 5
: 0
ایندکس شده در :
بررسی اثر فاکتور مهار کننده لوسمی در غلظت های متفاوت بر حرکت و بقای اسپرمهای مردان نابارور مبتلا به آستنواسپرمی هدف: بررسی اثر غلظتهای متفاوت فاکتور مهار کننده لوسمی انسانی بر حرکت و بقای اسپرمهای کم تحرک افراد نابارور مبتلا به آستنواسپرمی.مواد و روشها: در این تحقیق که به روش تجربی انجام شده 15 مرد نابارور مبتلا به آستنواسپرمی که بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی شناخته شده اند جمع آوری شد.اسپرمهای این افراد پس از آماده سازی در قطرات محیط کشت. Ham's F10+FCS%10 بدون فاکتور مهار کننده لوسمی و با غلظتهای 3، 5، 10 و 50 نانوگرم در میلی لیتر گذاشته شدند. حرکت اسپرمها طی زمانهای 6، 24 و 48 ساعت پس از کشت ارزیابی و همچنین بقای اسپرمها بر اساس آزمون HOS ارزیابی شدند. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون ANOVA توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فاکتور مهار کننده لوسمی در غلظتهای متفاوت در مدت 6 ساعت کشت بر حرکت رو به جلوی اسپرمها و بقای آنها تاثیر معنی داری ندارد اما پس از 24 ساعت مشاهده شد که در محیط کشت با غلظت 10ng/ml فاکتور مهار کننده لوسمی حرکت و بقای اسپرمها را به طور معنی داری بهبود می دهد (P
نویسندگان: مجید زینلی , قاسم ساکی
کلیدواژه ها : امواج الکترومغناطيس - تعداد اسپرم - حرکت اسپرم - روي
: 2771
: 15
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه و هدف: در اين مطالعه اثرات ميدان هاي مغناطيسي و  نقش محافظتي سولفات روي با دوزهاي متفاوت بر روند اسپرماتوژنز موش صحرايي مورد بررسي قرار گرفت.

روش كار: در اين مطالعه تجربي 32 موش صحرايي بالغ نژاد ويستار با سن 10 هفته وبا وزن 10± 200  گرم بطور کاملا تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند گروه 1: به عنوان گروه شاهد ، گروه 2: تحت ميدان مغناطيسي با قدرت7/1 ميلي تسلا  قرار گرفتند، گروه 3: تحت ميدان مغناطيسي با قدرت 7/1 ميلي تسلا قرار گرفتند و روزانه  ppm200 سولفات روي روزانه و به صورت خوراکي دريافت کردند.گروه 4: تحت همان ميدان مغناطيسي قرار گرفتند و روزانه  ppm 500 سولفات روي روزانه و به صورت خوراکي دريافت کردند.پس از گذشت 40 روز موش ها کشته شده ، اپيديديم آنها استخراج و پس از سوراخ سوراخ شدن توسط نوک سوزن سرنگ انسولين در قطرات 50 ميکروليتري محيط کشتT6+5mg/ml BSA  قرار داده شدند و سپس  به مدت يک ساعت در انکوباتور و تحت شرايط 37 درجه سانتيگراد و 5 در صد دي اکسيد کربن انکوبه شدند. تعداد و حرکت  اسپرم ها بررسي و اطلاعات حاصله در جدول ثبت اطلاعات درج گرديدند. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون هاي تکميلي توکي و دانکن تجزيه و تحليل شدند.

نتايج: ميانگين تعداد اسپرم ها در گروههاي 1 ، 2 ،3  و  4  بترتيب  برابر 96/7±6/56 ، 31/1±2/30  ،09/2±6/38 و74/6±5/42 ميليون در ميلي ليتر بود.آناليز آماري انجام شده  نشان داد که تعداد اسپرم ها در گروه دوم بطور معني داري نسبت به گروههاي ديگر کمتر بود) 05/0>p) هم چنين تعداد اسپرم ها در دو گروه سوم و چهارم بطور معني داري از گروه دوم بيشتر بود(05/0 (p< در صد اسپرم هاي با حرکت پيشرونده (رو به جلو) به ترتيب در چهار گروه مورد مطالعه برابر 88/3±25/ 52 ، 82/1 ± 35/22 ، 17/3 ±26/ 49 و 05/4 ±11/ 46 بود. آناليز آماري انجام شده نشان داد که در گروه دوم در صد اسپرم هاي متحرک بطور معني داري از ديگر گروهها کمتر بود  (05/0.(p<

نتيجه نهائي: ميدان الکترومغناطيسي سبب آسيب به روند اسپرماتوژنز موش صحرايي مي شود و ترکيبات روي مي توانند آسيب وارده شده به روند اسپرماتوژنز را کم کند