مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمود هاشمی تبار, زاهد صفی خانی, بابک قوامی زاده, داریوش بیژن نژاد
کلیدواژه ها : واژگان كليدي اپيديديم - اسپرم - انجماد شيشه اي - موش سفيد آزمايشگاهي
: 10267
: 15
: 0
ایندکس شده در :
چكيدهزمينه و هدف: روشهاي مختلف انجمادي بهكاررفته جهت نگهداري اسپرماتوزوا، ميزان تحرك و زنده ماندن آنها را كاهش ميدهد كه يكي از علل آن را، تماس مستقيم اسپرم با محلول انجمادي ميدانند. به همين دليل در اين مطالعه نقش اپيديديم در جلوگيري از تماس مستقيم اسپرم با محلول انجمادي طي فرآيند انجماد – ذوب از طريق مقايسهي متغيرهاي تحرك و بقاي اسپرم قبل و بعد از عمل انجماد- ذوب مورد مطالعه قرار گرفت.روش بررسي: در اين مطالعه قسمت دمي اپيديديم سمت راست 30 سرموش سوري نژاد (NMRI ) به روش شيشهاي منجمد شدند اما اسپرمهاياپيديديم سمت چپ استخراج و به مدت يك ساعت در دماي 37 درجهي سانتيگراد و غلظت 5 درصد Co2 قرارداده شدند و تحرك و بقاي آنها به عنوان گروه شاهد بررسيگرديد. باقيماندهي اسپرمها به لولهي اپندورف 5/1 ميليليتري محتوي محلول انجمادي (رافينوز 18 درصد و شيرخشك بدون چربي3 درصد) منتقل گرديده و منجمد شدند. بعد از 48 ساعت هردو نوع نمونهي منجمد شده، ذوب شدند و تحرك و بقاي اسپرمها ارزيابي شد. براي نمونهي اپيديديم به اين صورت عمل شد كه نمونهها پس از استخراج از تانك نيتروژن و شست وشو در محيط كشت اسپرم درون اپيديديم منجمد- ذوب شده استخراج و در ادامه، مشابه روش بالا عمل شد. جهت آناليز دادهها از آزمونهاي (ANOVA) و(Tukey) استفاده شد.يافتهها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بين ميزان بقاي اسپرمهاي منجمد – ذوب شده در داخل اپيديديم (08/7 ± 97/9 ) و خارج از اپيديديم(86/ 7 ± 67/ 34 ) به طور معنيداري اختلاف وجود دارد (05/0 >P ). همچنين حركت رو به جلوي اسپرمهاي منجمد شدهي درون اپيديديم (صفر) و حركت رو به جلوي اسپرمهاي خارج از اپيديديم (55/3±29/3) محاسبه شد كه اختلاف بين دو گروه معنيدار نبود. تحرك در جاي اسپرمها در دوگروه داخل و خارج اپيديديم به ترتيب برابر94/4 ± 78/6 و 37/10 ± 21/29 بود. آناليز آماري انجام شده نشان داد كه بين اين دو گروه اختلاف معنيداري وجود دارد ( 05/0 p<).نتيجهگيري: به نظر ميرسد كه اپيديديم طي فرآيند انجماد – ذوب اثر محافظتي روي اسپرم نداشته است. با اين وجود براي رسيدن به نتايج دقيقتر مطالعات و تحقيقات بيشتري بايد انجام شود.
نویسندگان: فخرالسادات سجادیان, سیدرشیدالدین کلانتر مهدوی, علی قلی سبحانی
کلیدواژه ها :
: 6088
: 5
: 0
ایندکس شده در :
بررسی اثر فاکتور مهار کننده لوسمی در غلظت های متفاوت بر حرکت و بقای اسپرمهای مردان نابارور مبتلا به آستنواسپرمی هدف: بررسی اثر غلظتهای متفاوت فاکتور مهار کننده لوسمی انسانی بر حرکت و بقای اسپرمهای کم تحرک افراد نابارور مبتلا به آستنواسپرمی.مواد و روشها: در این تحقیق که به روش تجربی انجام شده 15 مرد نابارور مبتلا به آستنواسپرمی که بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی شناخته شده اند جمع آوری شد.اسپرمهای این افراد پس از آماده سازی در قطرات محیط کشت. Ham's F10+FCS%10 بدون فاکتور مهار کننده لوسمی و با غلظتهای 3، 5، 10 و 50 نانوگرم در میلی لیتر گذاشته شدند. حرکت اسپرمها طی زمانهای 6، 24 و 48 ساعت پس از کشت ارزیابی و همچنین بقای اسپرمها بر اساس آزمون HOS ارزیابی شدند. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون ANOVA توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فاکتور مهار کننده لوسمی در غلظتهای متفاوت در مدت 6 ساعت کشت بر حرکت رو به جلوی اسپرمها و بقای آنها تاثیر معنی داری ندارد اما پس از 24 ساعت مشاهده شد که در محیط کشت با غلظت 10ng/ml فاکتور مهار کننده لوسمی حرکت و بقای اسپرمها را به طور معنی داری بهبود می دهد (P
نویسندگان: قاسم ساکی, جواد ساکی
کلیدواژه ها :
: 5170
: 0
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمدشریف زارع شریفی, فاخر رحیم, قاسم ساکی, MR Shirzadi
کلیدواژه ها :
: 7686
: 66
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن به دلايل گوناگون ارجح ميباشد ولی اين کار ميتواند عوارضی را به دنبال داشته باشد که شايعترين آنها پنوموتوراکس است. در يک بررسی، بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن ارزيابی شد و پنوموتوراکس در 25% موارد گزارش گرديد. هدف از اين مطالعه بررسی عوارض بيوپسی سوزنی از ضايعات داخل قفسه سينه با هدايت سی تی اسکن در بين بيماران تحت مطالعه بود.

 مواد و روشها: اين مطالعه که از نوع اپيدميولوژيکی تحليلی آيندهنگر بود از آذر 1384 تا آبان 1385 انجام شد، تمامی بيمارانی که به بيمارستان امام خمينی (ره) اهواز مراجعه کردهاند لازم بود ضايعات داخل قفسه سينه آنها بيوپسی شود، وارد مطالعه شوند. در نمای ريه در تصوير سی تی اسکن اندازه و عمق ضايعه اندازهگيری شده و پس از بيوپسی، نمونه به دست آمده به پاتولوژی ارسال ميشد. بعد از انجام بيوپسی از بيمار سی تی اسکن به عمل ميآمد که در صورت وجود يا عدم وجود عارضه اقدام مناسب به عمل ميآمد. در ضمن اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره رزيدنتی راديولوژی است.

يافته ها: از بين 102 بيمار تحت مطالعه، در 85 نفر (4/83%) هيچ گونه عارضهای مشاهده نشد و تنها 8 بيمار (9/7%) دچار پنوموتوراکس شدند. در مطالعه به عمل آمده مشخص گرديد که بين اندازه ضايعه و هم چنين عمق آن با عوارض ايجاد شده ارتباط معنيداری وجود ندارد (05/0 (P>.

 بحث و نتيجهگيری: به منظور نمونهبرداری از ضايعات توراکس توصيه ميشود که از بيوپسی سوزنی با هدايت سی تی اسکن بهدليل وجود عوارض کم استفاده شود.